Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest API Sp. z o.o., ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa

( zwany dany Spółka, „API” lub „Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@apipolska.pl,

telefonicznie +48  609 901 699 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Administratora.

Administrator przetwarza też dane osobowe  w celu:

  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, działającym na zlecenie Administratora, jednocześnie dane osobowe mogą być udostępniane do innych spółek  powiązanych z Administratorem i od niego zależnych zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów   w celu umożliwienia obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania jeżeli treść zapytania dotyczy obszaru działalności danej spółki z grupy tych spółek.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez API.

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, API Sp. z o.o. informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych )zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do API. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika pytanie.

Zapoznaj się z Polityką Bezpieczeństwa w API sp. z o.o.