KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest API Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5B, 05-220 Zielonka

( zwany dany Spółka, „API” lub „Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@apipolska.pl,

telefonicznie +48  609 901 699 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Administratora.

Administrator przetwarza też dane osobowe  w celu:

  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, działającym na zlecenie Administratora, jednocześnie dane osobowe mogą być udostępniane do innych spółek  powiązanych z Administratorem i od niego zależnych zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów   w celu umożliwienia obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania jeżeli treść zapytania dotyczy obszaru działalności danej spółki z grupy tych spółek.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez API.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, API Sp. z o.o. informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych )zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi ma pytanie przez  API. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana pytanie.